20 outubro 2016 - 1 janeiro 2017
10 outubro 2016 - 28 julho 2017
Louis II Stadium
22 outubro 2016 - 30 abril 2017
1 dezembro 2016 - 21 julho 2017
10 - 18 dezembro 2016
Grimaldi Forum Monaco
16 - 22 janeiro 2017