20 ottobre 2016 - 1 gennaio 2017
10 ottobre 2016 - 28 luglio 2017
Stadio Louis II
22 ottobre 2016 - 30 aprile 2017
1 dicembre 2016 - 21 luglio 2017
10 - 18 dicembre 2016
Grimaldi Forum Monaco
16 - 22 gennaio 2017